Poskrbimo za nemoteno delovanje vašega voznega parka!

Reklamacija (uveljavljanje garancije)

Splošni pogoji poslovanja TO-TI d.o.o.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu oz. računu. Garancijski pogoji veljajo z dnem vročitve blaga kupcu. Prodajalec jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če se bo uporabnik ravnal po danih navodilih.

Reklamacija

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer z izpolnjenim REKLAMACIJSKIM ZAPISNIKOM, ki ga pošlje na elektronski naslov info[@]toti.si. 
Brez priloženega in izpolnjenega reklamacijskega zapisnika ne sprejmemo reklamiranega blaga!
Odgovor o reklamaciji bomo podali najkasneje v roku 8 dni od prejema reklamacije. 

Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik. Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine. Naročnik mora v primeru zahteve podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije. Predmet reklamacije ne morajo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka ali niso vidna iz razdalje večje ali enake kot 3 m. Ko se podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom. Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov naročnik nima pravice zadrževati nobenih dolgovanih plačil podjetju. 

Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe. Podjetje lahko za posamezno vrsto izdelkov poda še dodatne pogoje in zahteve, ki morajo biti izpolnjeni s strani naročnika, da je upravičen do uveljavljanja reklamacije. S tem naročnik seznani stranko najkasneje ob dobavi izdelkov. Naročnik mora pred vgradnjo elemente podrobno pregledati in takoj opozoriti predstavnika podjetja o neskladnosti elementov. V kolikor se elementi vgradijo, reklamacije ne upoštevamo. Reklamacijska komisija podjetja v osmih (8) dneh od prejetja zahtevka odloči o upravičenosti reklamacije in o tem pisno obvesti naročnika. V kolikor je reklamacija upravičena, se jo podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je najkrajšem razumnem roku.